UPDATE Elevii de la profilul Real au avut de caracterizat un personaj, la alegere din Ion Creangă, Marin Preda sau George Călinescu. Cei de la uman au avut de analizat relația dintre două personaje într-un roman interbelic. Mai jos, cititi subiectele si baremul, publicate pe edu.ro.

Astăzi, candidaţii înscrişi la bacalaureat încep probele scrise. Aproape 170.000 de elevi de clasa a XII-a încep luni, 29 iunie, cu examenul la limba şi literatura română, probă la care subiectele se vor da diferenţiat în funcţie de profilul urmat de elevi la liceu.
Anul acesta, spre deosebire de sesiunile de examen din anii trecuţi, lucrările de la Bacalaureat 2015 vor fi corectate în alte judeţe decât cele în care au fost susţinute. Din acest motiv primele rezultate de la Bacalaureat 2015 vor fi anunţate pe 7 iulie 2015, şi nu pe 6 iulie 2015, aşa cum era prevăzut în calendarul iniţial. Elevii care vor susţine examenul de bacalaureat vor fi distribuiţi în 520 de centre de examinare, iar lucrările lor vor fi corectat în 146 de centre de evaluare.
168.945 de candidaţi s-au înscris pentru susţinerea examenului naţional de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2015, cu peste 7.000 mai mulţi decât în aceeaşi sesiune a anului trecut (161.682 de elevi). Potrivit datelor de la Ministerul Educaţiei, 143.949 de candidaţi (76,89%) provin din promoţia curentă, iar 24.996 de candidaţi (23,11%) provin din seriile anterioare. În funcţie de forma de învăţământ absolvită, candidaţii înscrişi pentru a participa la această sesiune a Bacaluareatului sunt distribuiţi astfel: 163.462 – zi, 2.943 – seral şi 2.540 – frecvenţă redusă.
Probele scrise de la bacalaureatul vor începe în 29 iunie, cu testul la limba şi literatura română, iar în 30 iunie va fi proba la limba şi literatura maternă. Testarea va continua în 1 iulie cu proba obligatorie a profilului, respectiv matematică, pentru absolvenţii profilului real, şi istorie, pentru cei de la uman, iar în 3 iulie va fi proba la alegere a profilului şi specializării.
Rezultatele vor fi afişate în 7 iulie, până la ora 12.00, iar contestaţiile vor fi depuse în aceeaşi zi, între orele 12.00 şi 16.00, urmând ca în perioada 8-9 iulie să fie soluţionate. Rezultatele finale vor fi afişate în 10 iulie.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă – Limba şi literatura română Varianta 5
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Pagina 1 din 2
Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. a)
Limba şi literatura română
Varianta 5
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor indicate
(de exemplu: socoteai – credeai; deștepți – inteligenți) 2 x 1 p. = 2 puncte
2. explicarea rolului cratimei în secvenţa indicată (de exemplu: marchează rostirea legată a două
cuvinte; marchează elidarea unei vocale) 2 puncte
3.construirea oricărui enunţ în care se folosește o locuțiune/expresie care conține cuvântul indicat
2 puncte
4. precizarea unei teme a discuției dintre personajele din textul dat (de exemplu: iubirea) 4 puncte
5. câte 2 puncte pentru transcrierea oricăror două cuvinte/grupuri de cuvinte din text care sunt mărci
ale adresării directe (de exemplu: Ruxandră; spune) 2 x 2 p. = 4 puncte
6. – menționarea unei modalități de caracterizare a personajului indicat 2 puncte
– exemplificarea cu o secvenţă semnificativă din text a modalității de caracterizare menționate 2 puncte
7. prezentarea rolului notațiilor autorului în textul dat: prezentare adecvată şi nuanţată – 4 p.;
prezentare schematică – 2 p. 4 puncte
8. – câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului dramatic din textul dat
(de exemplu: folosirea dialogului ca mod de expunere; prezenţa indicaţiilor scenice)
2 x 1 p. = 2 puncte
– câte 1 punct pentru ilustrarea, cu câte un exemplu din textul dat, a fiecăreia dintre cele două
trăsături menţionate 2 x 1 p. = 2 puncte
9. – comentarea secvenței indicate: comentare adecvată şi nuanţată – 3 p.; comentare schematică,
ezitantă – 2 p.; încercare de comentare – 1 p. 3 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
− structura discursului de tip argumentativ:
• formularea ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între componente – 4 p.;
text parțial organizat, fără echilibru între componente – 2 p. 4 puncte
• utilizarea mijloacelor lingvistice specifice exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de
opinie, adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative,
conjuncţii/locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de
tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi): utilizare adecvată – 4 p.;
utilizare parţial adecvată – 2 p. 4 puncte
− conţinutul argumentării:
• formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica propusă 2 puncte
• câte 3 puncte pentru enunţarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei
2 x 3 p. = 6 puncte
• câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente enunţate:
dezvoltare clară, nuanţată – 3 p.; încercare de dezvoltare, schematism – 1 p. 2 x 3 p. = 6 puncte
• formularea unei concluzii pertinente 2 puncte
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă – Limba şi literatura română Varianta 5
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Pagina 2 din 2
− respectarea normelor limbii literare şi a precizării privind numărul de cuvinte:
• registrul stilistic adecvat cerinţei 1 punct
• respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.;
3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 2 p.;
2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă cu problematica
pusă în discuţie.
Nu sunt obligatorii exemplele din opere literare.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Conţinut – 16 puncte
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la
conflictul/conflictele din textul narativ studiat: 4 puncte
• prezentare adecvată şi nuanţată, prin raportare la conflict/conflictele din textul narativ – 4 p.
• prezentare adecvată, fără raportare la conflict/conflictele din textul narativ – 2 p.
• prezentare schematică sau superficială – 1 p.
– evidenţierea unei trăsături a personajului ales, ilustrate prin două episoade/citate/secvenţe
comentate 4 puncte
• menţionarea oricărei trăsături a personajului ales – 1 p.
• evidențierea trăsăturii menţionate prin două episoade/citate/secvenţe comentate – 3 p.;
evidențierea trăsăturii menţionate printr-un episod/citat sau printr-o secvenţă comentată – 2 p.;
simpla numire a unor episoade/secvenţe sau tendinţa de rezumare, scrierea unui citat, fără
comentarea acestuia – 1 p.
− câte 1 punct pentru ilustrarea fiecăruia dintre cele patru elemente de structură, de compoziţie şi
de limbaj ale textului narativ studiat, semnificative pentru construcția personajului ales
4 x 1 p. = 4 puncte
− susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema textului narativ studiat se reflectă în
construcţia personajului: susţinere adecvată şi nuanţată – 4 p.; încercare de susţinere sau
schematism – 2 p.; simplă formulare a opiniei – 1 p. 4 puncte
Redactare – 14 puncte
− organizarea ideilor în scris 3 puncte
• text clar, organizat, coerent, cu echilibru între componente, în care construcţia paragrafelor
subliniază ideile în succesiune logică – 3 p.
• text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia paragrafelor nu
subliniază ideile în succesiune logică – 2 p.
• text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta – 1 p.
− abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte
• relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de
judecăţi de valoare relevante – 3 p.
• relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente insuficient de
convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante – 2 p.
• relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism – 1 p.
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,
sintaxă adecvată – 2 p.; vocabular restrâns, monoton – 1 p.) 2 puncte
− ortografia (0-1 erori: 2 p.; 2 erori: 1 p.; 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− punctuaţia (0-1 erori: 2 p.; 2 erori: 1 p.; 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− aşezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct
− respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.