Reprezentanţa Comisiei Europene în România a organizat miercuri, 11 aprilie 2018, conferința „Semestrul European: Raportul de țară pentru România 2018″. Raportul se elaborează în cadrul Semestrului European, mecanismul de coordonare la nivel european a politicilor economice naționale. Participant la reuniune, secretarul de stat pentru relații interinstituționale și juridice, Cristian Winzer, a subliniat rolul Ministerului Afacerilor Externe, care, prin intermediul ministrului delegat pentru afaceri europene, este coordonator în domeniul afacerilor europene, inclusiv cu privire la problematica Strategiei Europa 2020, urmărind de o manieră integrată aspectele ce țin de Semestrul European.

CITEŞTE RAPORTUL DE ŢARĂ 2018, ELABORAT DE COMISIA EUROPEANĂ

Având în vedere importanța politică acordată acestui proces, Ministerul Afacerilor Externe impulsionează procesele necesare la nivel național precum implementarea obiectivelor Strategiei Europa 2020 și a Recomandărilor Specifice de Țară (RST), elaborând anual – cu sprijinul a peste 30 de instituții implicate – Programul Național de Reformă (PNR). De asemenea, Cristian Winzer a precizat faptul că, la inițiativa ministrului delegat pentru afaceri europene, Ministerul Afacerilor Externe a organizat consultarea părților interesate, prin organizarea, în luna septembrie 2017, cu sprijinul Institutului European din România, a unei dezbateri cu titlul „Semestrul European 2017: Recomandări specifice de țară și măsuri naționale de răspuns“, demers ce a fost continuat prin două întrevederi ale ministrului delegat pentru afaceri europene cu partenerii sociali reprezentativi la nivel național, mediul asociativ neguvernamental, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai mediului bancar sau ai mediului academic.

Totodată, în februarie 2018, Ministerul Afacerilor Externe a convocat patru grupuri de lucru tematice, conform domeniilor cuprinse în PNR, care au reunit reprezentanți ai ministerelor implicate și ai părților interesate, în pregătirea procesului de elaborare a PNR 2018.

„Raportul de țară confirmă creșterea economică ridicată din anul 2017, tendința de consolidare a investițiilor publice, îmbunătățirea potențialului de creștere și a condițiilor de pe piața muncii. De asemenea, România este încadrată, la fel ca în 2017, în categoria statelor membre ale Uniunii Europene fără dezechilibre macroeconomice, motiv pentru care Raportul de țară 2018 nu conține un bilanț aprofundat. Referitor la atingerea obiectivelor naționale ale Strategiei Europa 2020, România înregistrează performanțe bune în ceea ce privește rata de ocupare a forței de muncă, emisiile de gaze cu efect de seră, energia din resurse regenerabile și învățământul terțiar, acești indicatori fiind pe o traiectorie care permite atingerea țintelor stabilite. Obiectivul național privind reducerea populației expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială a fost deja atins și depășit, însă obiectivele referitoare la investițiile în domeniul cercetării și dezvoltării, precum și cel privind părăsirea timpurie a școlii, rămân la distanță față de țintele asumate“, a subliniat secretarul de stat pentru relații interinstituționale și juridice.

În ceea ce privește implementarea Recomandărilor Specifice de Țară, Comisia Europeană a evaluat pentru prima dată progresul punerii în aplicare din perspectivă multianuală, conform analizei Comisiei, România înregistrând cel puțin unele progrese pentru 68% dintre toate RST-urile adresate începând cu anul 2013.

Informații suplimentare

Semestrul European, introdus la nivelul Uniunii Europene în anul 2010, este mecanismul de coordonare și monitorizare a politicilor economice și bugetare ale statelor membre UE. Semestrul debutează toamna cu publicarea de către Comisia Europeană a Analizei Anuale a Creșterii care stabilește prioritățile menite să orienteze acțiunea UE în perioada următoare și se încheie cu aprobarea Recomandărilor Specifice de Țară, vara.

Rapoartele de țară sunt parte integrantă a Semestrului European și reprezintă instrumente de monitorizare a implementării politicilor de reformă, precum și de semnalare a provocărilor pe care statele membre ar trebui să le abordeze în vederea menținerii pe traiectoria de atingere a țintelor naționale Europa 2020 și pentru punerea în aplicare a măsurilor de răspuns la Recomandările Specifice de Țară. Bilanțurile aprofundate („in-depth review“) sunt realizate de Comisia Europeană doar în cazul statelor membre UE care au fost identificate cu dezechilibre macroeconomice în urma analizării unui set prestabilit de indicatori.

Strategia Europa 2020, adoptată în anul 2010, reprezintă strategia de creștere economică a Uniunii Europene care își propune atingerea unor obiective de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. În acest context, prin Programele Naționale de Reformă (PNR), actualizate anual, statele membre UE conturează măsuri prin care sunt transpuse la nivel național obiectivele strategiei. Prin Recomandările specifice de țară (RST) Comisia propune orientări de politică economică pentru fiecare stat membru UE pentru următoarele 12-18 luni.

Ministerul Afacerilor Externe, în calitatea sa de coordonator național privind Strategia Europa 2020, a solicitat instituțiilor naționale responsabile să analizeze aspectele semnalate de Comisia Europeană în Raportul de țară în vederea identificării măsurilor adecvate de răspuns, în deplină concordanță cu Programul de guvernare, care vor fi cuprinse în Programul Național de Reformă 2018. Acesta va fi înaintat Comisiei Europene împreună cu Programul de Convergență, elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, conform calendarului Semestrului European.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here