Cheltuielile statului român cu asistența socială cresc de la an la an în timp ce numărul de benficiari scade, conform Sintezei rapoartelor de audit privind Acordarea unor beneficii de asistență socială pentru prevenirea și combaterea sărăciei, susținerea copilului și a familiei în anul 2017, document întocmit de Curtea de Conturi. Din 2011 și până în 2017 s-au făcut plăți în sumă totală de 45,77 miliarde de lei pentru alocații pentru copii, pentru indemnizații lunare pentru creșterea copilului, pentru ajutorul social pentru asigurarea venitului minim garantat și pentru alocația pentru susținerea familiei. În sumă absolută, plățile cu beneficiile auditate au crescut de la 5,648 miliarde de lei în anul 2011, ajungând în anul 2017 la 9,66 miliarde de lei, creșterea medie înregistrată fiind de 71%.

Față de creșterea medie de 71% au existat beneficii a căror creștere s-a situat peste această medie în anul 2017 comparativ cu anul 2011, respectiv s-au dublat plățile atât pentru alocația pentru susținerea familiei, cât și cele privind ajutorul social. Creșterea cea mai mare s-a înregistrat în cazul stimulentului de inserție întrucât plățile din anul 2017 au fost de circa 29 de ori mai mari față de cele din anul 2011. Pentru celelalte două beneficii de asistență socială, plățile au crescut sub media de 71%, acestea fiind de circa 55% atât în cazul alocației de stat pentru copii, cât și în cazul indemnizației pentru creșterea copilului.
În perioada 2011-2017, pe ansamblu, numărul mediu lunar de beneficiari aferent drepturilor auditate a scăzut succesiv în anii 2012, 2013, 2014 față de anul 2011, a crescut ușor în anul 2015, iar trendul descrescător a continuat în anii 2016 și 2017. Numărul mediu lunar de beneficiari ai drepturilor auditate a scăzut de la 4.587.976 beneficiari în anul 2011 la 4.361.258 beneficiari în anul 2017, scăderea fiind de circa 5%

Din analiza datelor prezentate în tabelul anterior privind numărul mediu lunar de beneficiari, rezultă următoarele: beneficiarii alocației de stat pentru copii au scăzut consecutiv de la un an la altul, scăderea fiind de 6% în anul 2017 față de anul 2011; titularii indemnizației lunare pentru creșterea copilului au scăzut succesiv în perioada 2011-2015, ulterior aceștia înregistrând creșteri ușoare în anii 2016 și 2017; o evoluție ascendentă au avut-o beneficiarii stimulentului de inserție care au crescut anual, creșterea în anul 2017 fiind de circa 7 ori față de anul 2011; beneficiarii alocației pentru susținerea familiei și ajutorului social au înregistrat o evoluție diferită în sensul că au scăzut consecutiv începând cu anul 2011 până în anul 2014, au crescut în anul 2015, după care au scăzut în perioada următoare, respectiv 2016 și 2017.

Alocațiile pentru copii

La nivel naţional, în anul 2017, alocaţia de stat pentru copii a reprezentat 46 % din plățile cu drepturile auditate, respectiv 33% din totalul plăţilor cu beneficiile de asistență socială efectuate de entitatea auditată. Comparativ cu anul 2011, în anul 2017 plățile pentru alocația de stat pentru copii au crescut (cu 55%), concomitent cu scăderea numărului de beneficiari, respectiv copii cu vârsta până la 18 ani (cu 6%). Creșterea volumului plăților s-a datorat dublării cuantumului acestui drept de la 42 lei/lună/copil (în anul 2011) la 84 lei (în anul 2015). În cazul copilului încadrat într-un grad de handicap, cuantumul dreptului a
fost de 200 lei/lună/copil, începând cu drepturile acordaate în luna iulie 2015. Cauzele reducerii numărului de beneficiari au constat, în principal, în: scăderea continuă a natalității; numărul scăzut al măsurilor pentru stimularea natalităţii; ieșirea din sistem a unui număr mare de copii prin împlinirea vârstei de 18 ani;
reducerea numărului de copii care au frecventat cursurile învățământului școlar, întrucât există cazuri de abandon şcolar sau cazuri în care aceştia au fost exmatriculați. În concluzie, dublarea cuantumului alocației de stat pentru copii în anul 2015 nu a condus la creșterea natalității, astfel că numărul de beneficiari ai acestui drept a scăzut consecutiv de la un an la altul în perioada analizată.

Indemnizația lunară pentru creșterea copilului, inclusiv stimulentul de inserție

Pe parcursul anului 2017, în fiecare lună a primit indemnizaţie pentru creşterea copilului un număr mediu de 159.369 persoane, fiind în creștere în ultimii doi ani, datorită eliminării plafonului indemnizației pentru creșterea copilului din iulie 2016 până în septembrie 2017, când acesta a fost stabilit la 8.500 lei. Însă, față de anul 2011, numărul beneficiarilor este mai mic cu 37.311 persoane (cu 23%), dată fiind scăderea natalității. În anul 2017, indemnizaţia pentru creşterea copilului a reprezentat 35% din plățile cu drepturile auditate, respectiv 25% din totalul plăţilor cu beneficiile de asistență socială efectuate de entitatea auditată. Plățile aferente acestui beneficiu au urmat trendul numărului de beneficiari, acestea au crescut în anul 2017 cu 65% față de anul 2016 și cu 56% faţă de cele raportate în anul 2011. Nivelul plăților aferente indemnizaţiei pentru creşterea copilului a fost infuențat în mod direct de stabilirea unui nivel minim raportat la salariul minim brut pe ţară garantat în plată și eliminarea plafonului maxim, precum și introducerea plafonului de 8.500 lei. Beneficiarii indemnizației pentru creșterea copilului, odată cu reluarea activității înainte de împlinirea vârstei de 1 an, respectiv 2 ani și implicit cu realizarea de venituri impozabile, au dreptul la un stimulent de
inserție, încetând în același timp plata indemnizației. Astfel, în anul 2017 numărul mediu lunar de 74.593 persoane care a încasat stimulent de inserție aproape că s-a dublat faţă de anul precedent, creșterea semnificativă fiind de 7 ori față de anul 2011. În consecinţă și drepturile acordate sub formă de stimulent de inserție au cunoscut o creștere succesivă, în perioada analizată, în principal pe fondul creșterii numărului beneficiarilor acestui drept, de circa 29 de ori în anul 2017 față de anul 2011. Prin urmare, rezultă că măsura luată, respectiv aceea de implementare a stimulentului de inserţie, şia atins scopul, acela de cointeresare şi promovare a muncii ca cea mai bună formă de protecţie pentru cei care pot munci, în paralel cu protecţia veniturilor realizate de beneficiarii de stimulent de inserție. În anul 2017, stimulentul de inserție a reprezentat 6 % din plățile cu drepturile auditate, respectiv 4% din totalul plăţilor cu beneficiile de asistență socială. În concluzie, cu privire la indemnizația de creștere a copilului și la stimulentul de inserție, s-a constatat o stimulare a reintegrării profesionale a tinerelor mame, prin reîntoarcerea în câmpul muncii înainte de împlinirea celor 2, respectiv 3 ani ai copilului născut

Alocația pentru susținerea familiei

În anul 2017, în medie, 257.538 familii au primit lunar acest tip de alocație. Comparativ cu anul 2011, a avut loc o scădere a numărului de familii beneficiare cu 67.582 (21%), concomitent cu aproape o dublare a sumelor cheltuite. Ponderea acestui beneficiu în totalul plăţilor cu asistența socială, în anul 2017, a fost de 4% și au reprezentat 5% din plățile aferente drepturilor auditate. Prin OUG nr.65/2014 a fost prevăzută majorarea cuantumului alocației cu 42 lei, începând cu
drepturile aferente lunii noiembrie 2014. Auditul reține o creștere a numărului familiilor beneficiare (cu 12%) odată cu majorarea cuantumului alocației cu 42 de lei, începând cu drepturile lunii noiembrie 2014, urmată de o scădere în anii 2016 și 2017 (cu 8%). Totodată, scăderea ușoară a numărului de familii beneficiare de la un an la altul, în perioada 2015-2017, se datorează și descurajării beneficiarilor de a solicita acest drept și ca urmare a măsurilor luate de entitățile implicate în plata dreptului. În concluzie, se reține o diminuare a numărului familiilor beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, pe fondul creșterii veniturilor totale lunare pe gospodării, în speță a veniturilor din salarii și asimilate acestora.

Ajutorul social pentru asigurarea venitului minim garantat

În anul 2017, în medie 233.966 familii beneficiare au încasat acest drept. Numărul mediu lunar de familii beneficiare de ajutor social a scăzut consecutiv în anul 2017 atât față de anul 2015, cât și față de anul 2016. În anul 2017, comparativ cu anul 2011, numărul familiilor beneficiare a crescut cu 25%. Ponderea acestui beneficiu în totalul plăţilor cu asistența socială, în anul 2017, a fost de 6% și au reprezentat 8% din plățile aferente drepturilor auditate. În vederea asigurării venitului minim garantat, plățile aferente ajutoarelor sociale acordate în anul 2017 au fost mai mici față de cele din anul 2016 (4%), dar mai mari față de anul 2015 (15%) și s-au dublat față de anul 2011. Scăderea volumului plăţilor în anul 2017 faţă de anul precedent se datorează reducerii numărului de beneficiari.
Legiuitorul a intervenit în cazul acordării ajutorului social și în anul 2016 (OUG nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016), astfel că începând cu luna ianuarie 2017 refuzul unui loc de muncă oferit sau refuzul de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă atrage suspendarea plăţii ajutorului social. De asemenea, refuzul repetat de 3 ori al unui loc de muncă oferit şi/sau de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională conduce la încetarea dreptului la ajutorul social. Și în cazul acestui beneficiu, s-au înregistrat diminuări ale numărului beneficiarilor datorită creșterii veniturilor totale lunare pe gospodării, în speță a veniturilor din salarii și asimilate acestora.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 + 6 =