SANIMED a realizat cu fonduri europene și cu prețul unui mare efort depus de-a lungul mai multor ani de zile, primul centru privat românesc destinat cercetării-dezvoltării în domeniul biotehnologiilor, introducând în premieră pe piața românească o serie de tehnologii și de produse.

Totodată, SANIMED constituie practic singurul caz de evoluție pozitivă, crescătoare, a unui centru de cercetare din România ultimul decenii. Într-adevăr, toate centrele de cercetare din România au înregistrat un declin pronunțat după decembrie 1989, reducându-și treptat liniile tehnologice și personalul, restrângându-și activitatea etc.

În acest timp, SANIMED susținută și creată de către antreprenorul Cătălin Hideg,  a înregistrat un parcurs ascendent, achiziționând linii tehnologice de ultimă generație, angajând tot mai mult personal, extinzându-și activitatea și intrând (cu parte de producție) pe piața internațională. Mai mult, SANIMED s-a evidențiat și printr-o activitate de cercetare științifică fundamentală, în plan teoretic, colaborând și chiar finanțând activități de cercetare desfășurate în alte domenii decât cel medico-farmaceutic. De pildă, SANIMED s-a implicat în finanțarea și realizarea seriei de lucrări științifice Zidul Tăcerii. Incursiuni în știința secretă (cărți publicate de Editura Militară între anii 2017 și 2022) dedicate domeniului tehnologiilor aerospațiale. Începând cu 2021, SANIMED a reușit să publice (la Editura Meteor Press din București) un prim volum din cadrul unei preconizate serii de lucrări științifice destinate în special bioterorismului: Bioterorismul. Introducere în problematica bioterorismului. Origini, manifestări, cauze, substrat economic și financiar. Lucrarea menționată a apărut sub semnătura lui Cătălin Hideg (CEO în cadrul SANIMED) și Daniela Georgiana Golea, iar pentru următoarele volume va fi solicitată participarea sub o formă sau alta (coordonare, referență, co-autorat) a unor specialiști din domenii care interesează obiectul lucrării. Printre aceștia se remarcă deja intenția de participare a unui întreg grup de ofițeri superiori din cadrul MApN, experiența acestora fiind importantă în ceea ce privește conținutul științific al lucrărilor realizate. Din acest grup, deja o participare importantă a avut-o d-nul col. (r) dr. ing. Marin Radu, persoană cu experiență deosebită în domeniul tehnologic.

De asemenea, o liniște suspectă s-a așternut peste datele și informațiile legate de activitatea de cercetare-dezvoltare din cadrul SANIMED-Călugăreni, odată cu declanșarea campaniei denigratoare.

Din analiza noastră asupra centrului privat de cercetare științifică și de producție industrială SANIMED-Călugăreni a rezultat faptul că SANIMED a înregistrat rezultate deosebite în următoarele domenii: cercetarea științifică și activitatea de cercetare-dezvoltare; intervenții chirurgicale cu regim special și pregătirea materialului operator destinat acesor operații; achiziționarea și operaționalizarea unor linii automatizate pentru mediile de cultură controlate; operații de sterilizare a liniilor tehnologice și produselor; fabricarea în regie proprie de recipiente sigure și îmbuteliere sterilă.

Cercetarea științifică la SANIMED

În cadrul SANIMED- Călugăreni s-a înființat Departamentul de analize fizico-chimice și structurale, conținând: laboratorul cu microscopie electronică de baleiaj SEM și microscopul electronic de scanare (SEM), care permite analiza structurală de suprafață a oricarui tip de probă, împreună cu o analiză calitativă a microelementelor, realizată cu raze X.

De asemenea, s-a înființat Laboratorul de microscopie cu forță atomică (AFM). De notat că microscopul cu forță atomică (AFM) asigură investigarea avansată a structurii celulelor, a proceselor legate de biosinteza acestora, a ansamblurilor supramoleculare, analiza cristalelor de aminoacizi și monostraturilor organice. Aplicațiile AFM în științele biologice include analiza ADN și ARN, analiza complexelor proteice, a cromozomilor, membranelor celulare, proteinelor și peptidelor.

SANIMED- Călugăreni a realizat și Laboratorul de cromatografie în gaz (GC). Acest laborator este echipat cu trei gaz-cromatografe care sunt cuplate cu spectrometre de masă, iar cu acest sistem se poate face analiza complexă a medicamentelor și metaboliților din fluide biologice, compușilor bioactivi, reziduurilor de pesticide din sol şi din plante, biocidelor, diverșilor poluanți organici (cum ar fi dioxinele, alcanii, alchenele, hidrocaburile aromatice ale BTX, alcoolii, aldehidele, acizii organici) etc.

SANIMED- Călugăreni a înființat și Laboratorul de cromatografie în lichid (HPLC). Un astfel de laborator este în principal echipat cu trei lichid-cromatografe de înaltă performanță, acestea fiind echipate cu detector diode Array şi detector de fluorescență. Astfel de echipamente permit cuantificarea vitaminelor, a reziduurilor de medicamente, a reziduurilor de pesticide (insecticide, erbicide și fungicide) din alimente, a unor aditivi alimentari etc.

SANIMED- Călugăreni a pus la punct și Laboratorul de spectrometrie cu absorbție atomică (cu atomizarea probei în flacără și cuptor de grafit). Un astfel de laborator este destinat determinărilor macro și micro-elementelor minerale din probe, a metalelor grele etc., pe un domeniu larg de concentrații (de la procente de greutate până la detectarea unor urme microscopice).

SANIMED- Călugăreni a realizat și un propriu Laborator de analize spectrale. Un astfel de laborator este echipat la Călugăreni cu trei spectrofotometre UV-VIS cu diverse grade de performanță analitică, acestea putând efectua determinări de absorbanță, transmitanță, reflectanță şi energie pe probe lichide şi solide, în condiții de temperatură controlată. Laboratorul SANIMED- Călugăreni mai este echipat și cu două spectrofluorimetre care servesc la efectuarea măsurătorilor de fluorescență moleculară în regim staționar, respectiv pentru achiziția spectrelor de excitare și emisie în domeniul UV-VIS. Totodată, laboratorul mai dispune și de un spectrofotometru FTIR, un echipament de ultimă generație cu care se efectuează atât analize calitative, cât și cantitative. Domeniile în care este folosit variază de la caracterizarea materialelor macroscopice la analiza probelor de mediu, medicamente etc.

SANIMED- Călugăreni a realizat și Laboratorul de chimie analitică, grăsimi și proteine. Într-un astfel de laborator se efectueză analiza chimică a materialelor cu diversele lor matrici prin aplicarea unor metode gravimetrice, volumetrice, electrochimice etc. În acest fel, se poate face determinarea exactă a conținutului de grăsime și Azot organic/proteine din diverse probe.

SANIMED- Călugăreni a înființat totodată Departamentul de științe biologice, în Laboratorul de biocompatibilitate. La nivelul acestui laborator se pot evalua proprietățile de permeație a membranelor biologice ale compușilor și capacitatea de interacție a acestora cu enzime, sistemele membranare de transport specificifice organismelor umane. Tehnicile de cercetare vizează de asemenea dezvoltarea de metode alternative lucrului cu animalul de laborator, cu grad ridicat de predictibilitate și aplicabilitate, potrivit procedurilor propuse și de Centrul European de Validare a Metodelor Alternative (ECVAM).

Tot la SANIMED- Călugăreni s-a realizat și un Laborator de biochimie. În cadrul acestui laborator se poate efectua analiza compușilor biochimici serici într-o o gamă completă de analize biochimice ale sângelui precum și testele imunologice de tip ELISA.

SANIMED- Călugăreni adăpostește și Laboratorul de microbiologie (în care se execută lucrări de bacteriologie, virusologie, micologie, parazitologie etc.). Acest laborator de microbiologie are capacitatea de a determina încărcătura microbiană (bacterii, virusuri, fungi, paraziți etc.) utilizând echipamente moderne de detecție, cu sisteme de software dedicate.

Tot la SANIMED- Călugăreni s-a pus în funcțiune Laboratorul de identificări bacteriene. Un astfel de laborator (de identificare bacteriană) este dedicat identificării încărcăturii bacteriene utilizând echipamente moderne echipate cu un sistem software performant și pe baza unei biblioteci de peste 2000 de tulpini bacteriene.

Pentru probleme practice s-a înființat la SANIMED- Călugăreni și Laboratorul de hematologie. Un astfel de laborator permite analiza parametrilor hematologici uzuali în diagnosticul curent, inclusiv formula leucocitară.

Totodată, funcționează și un Laborator de flowcitometrie. Un astfel de laborator este dedicat analizelor flowcitometrice, cu aparatură performantă, oferind oportunitatea efectuării a numeroase analize de citometrie în flux în cadrul unor cercetîri în domeniul biomedical și o serie de aplicații biotehnologice, inclusiv analiza multiparametrică a proliferării celulare și controlul ciclului celular, analiza modificărilor de morfologie celulară, teste de viabilitate celulară etc.

SANIMED- Călugăreni a realizat totodată și Laboratorul de anatomie patologică și microtomie. Un laborator modern de anatomie patologică pune la dispoziție aparatură digitalizată care permite efectuarea celei mai mari părți a tehnicilor de histopatologie, microscopie optică și electronică.

Pentru controlul mai bun al activităților de producție s-a înființat la SANIMED- Călugăreni și Laboratorul de culturi celulare. Un astfel de laborator de culturi celulare este dedicat exclusiv contribuției la creşterea nivelului de cunoaştere ştiințifică prin cercetări în domenii ca ingineria tisulară, terapia celulară, biologia celulară şi moleculară. Această arie dedicată, asigură condiții corespunzătoare pentru: prepararea de culturi celulare tisulare (condrocite) folosite în implant autolog; linii celulare stabilizate folosite în teste de biocompatibilitate; culturi celulare utilizate în activitatea de cercetare etc.

Pentru îmbunătățirea activității administrative și de control al cercetării și producției s-a înființat Departamentul de bioinformatică, arhivare, bibliotecă și baze de date. Un astfel de serviciu intern este necesar mai ales în ce privește dezvoltarea de algoritmi pentru corectarea, stocarea și analiza datelor specifice biologiei moleculare. Dezvoltarea de tehnologii de stocare/regăsire a datelor biologice, algoritmi de analiză a secvențelor de ADN; dobândirea de experiență în utilizarea pachetelor software folosite în bioinformatică; tehnici algoritmice utilizate în bioinformatică.

Intervenții chirurgicale cu regim special și asigurarea materialului operator

SANIMED- Călugăreni și-a creat propria Fabrică de Colagen, materialul obținut fiind parțial destinat intervențiilor chirurgicale în medicina reparatorie, mai ales. SANIMED- Călugăreni produce diverse substraturi colagenice poroase sterile, încadrate în clasa a III-a a dispozitivelor medicale (definite ca produse individuale sau combinate, destinate contactului temporar cu răni și arsuri, ori resorbabile în acestea), conform Directivei 93/42/EEC a Comisiei Europene (regulile 7 și 17), supunându-se Regulamentelor 1069/2009 și 722/2012. Tehnologia curent aplicată pornește de la tendoane de origine bovină ca materie primă și include următoarele trunchiuri de flux: o prelucrare preliminară a materiei prime (tendoanele); o pregătire chimică a solubilizării; o pregătire enzimatică a solubilizării; procesul de solubilizare fizico-chimică a atelocolagenului; ulterior, separarea atelocolagenului și purificarea acestuia prin dializă; uscarea prin liofilizare; împachetarea sterilă și sterilizarea finală a produsului. SANIMED- Călugăreni a dezvoltat noi tehnologii pentru realizarea de structuri nanofibrilare destinate aplicațiilor ca dispozitiv medical, precum și a unui echipament destinat validării respectivei tehnologii. Structurile nanofibrilare se obțin prin electrofilarea unor soluții coloidale de atelocolagen produs de companie, iar aplicațiile lor imediate sunt cele de pansament bioresorbabil. Prin intermediul unei astfel de fabrici se poate realiza dezvoltarea unei tehnologii pentru producerea structurilor nanofibrilare cu caracteristici de pansament resorbabil, în baza căreia se vor realiza produse inovative aplicabile în protocoale medico-chirurgicale, cu performanțe în aplicații privind: posibilitatea de a electrofila compoziții pe bază de atelocolagen, cu includerea de ioni metalici, compuși farmaceutici, efectori biochimici sau imunologici, specii de semnalizare celulară, markeri biologici etc.; posibilitatea de realizare a substraturilor fibrilare în regim personalizat (de rapid prototyping tridimensional), în condiții de reproductibilitate impusă.

Tot la SANIMED- Călugăreni  a fost realizat și Blocul Operator pentru Artroscopie și Implant Tisular Autolog de Condrocite. O altă direcție a produselor obținute din colagen este cea destinată cultivării țesuturilor de condrocite pe suporturi de atelocolagen destinate dezvoltării de servicii medicale în două secțiuni distincte: Laborator de culturi celulare; în laboratorul de culturi celulare se realizează prepararea de culturi celulare tisulare de condrocite folosite în implant autolog, metodă prin care se realizează regenerarea cartilajelor cu ajutorul condrocitelor cultivate in vitro. Dotarea din laboratorul de culturi celulare trebuie să fie de ultimă generație, inclusiv cu hote având flux laminar de aer pentru însămânțare, incubatoare, numărătoare de celule, microscoape optice de înaltă performanță SEM etc. Sala de operații este destinată realizării implanturilor autologe de țesuturi carilaginoase; blocul operator este dotat cu echipamente de ultimă generație pentru realizarea implanturilor autologe de țesuturi cartilaginoase. Întregul complex trebuie să prezinte toate funcționalitățile necesare efectuării unor operații de acest fel, cuprinzånd: sală preoperatorie, cameră de sterilizare, cameră ATI, sală pregătire medici etc.

Linii automatizate pentru mediile de cultură controlate

SANIMED- Călugăreni deține și întrebuințează preparatoare automate pentru medii de cultură, care oferă capacitatea de a produce rapid și precis toate tipurile de agar, bulion și lichide de diluție pentru acestea. Având capacitatea cuprinsă între 2,5 litri și 30 litri și o bună precizie la temperatură ridicată. Dispune de tijă de agitare de dimensiuni mari, care asigură întregului lot o vâscozitate ridicată. De asemenea, dispune de pre-filtru suplimentar încorporat, care previne contaminarea. În plus, pre-filtrul protejează filtrul principal de înfundare. Pentru securitatea funcționării, capacul de siguranță se blochează atunci când temperatura atinge 80°C. Folosind diverse mecanisme de blocare, alarme vizibile și sonore și o carcasă anti-șoc, riscul de rănire este semnificativ redus. Senzorii săi urmăresc cu precizie procesul din camera de amestec, iar datele sunt exportate printr-o interfață USB, mărind astfel viteza de lucru și optimizând fluxul de informații și comenzi. Ușor de curățat, are un mecanism de scurgere dedesubt pentru a facilita curățarea bolului. O găleată poate fi așezată sub dispozitiv pentru a scurge apa cu ușurință. Monitorizarea datelor în timp real este disponibilă prin conexiunea WIFI și Ethernet la computer, smartphone sau tabletă. Fiecare ciclu este înregistrat și stocat local și poate fi exportat (format PDF sau CSV) prin intermediul unității USB. Un astfel de dispozitiv este compatibil cu alte echipamente de laborator, cum ar fi pompele peristaltice, stivuitoarele de turnare și diluatoarele gravimetrice.

SANIMED- Călugăreni a realizat deja Fabrica de Medii de Cultură. O unitate modernă conține obligatoriu și unități de producție pentru medii de cultură „ready to use” ambalate în cutii petri şi tuburi pentru spitalele şi clinicile private, medii uzuale de creștere, de îmbogățire, de transport, de conservare, de control al sterilității bacteriologice și fungice pentru antibiograme etc., utilizate pentru controlul bacteriologic de laborator în industra alimentară (lapte și produse lactate, carne și produse din carne), în zootehnie (controlul furajelor), în industra cosmenticelor, pentru controlul (apelor potabile si reziduale) etc. Din sistem mai fac parte și echipamente de preparare, autoclave de sterilizare și carusele rotative de dozare și ambalare, stație de sterilizare, echipamente de ambalare și cel puțin un laborator de control, echipamente de control analize fizico-chimice, linii de turnare, umplere și etichetare, mașini de injecție pentru realizarea de recipiente și componente necesare producției proprii etc. În mod particular, mediile de cultură deshidratate sunt foarte convenabile pentru creșterea unei game largi de organisme heterotrofe. Indiferent de tipul mediului de cultură utilizat, este important să alegem mediile potrivite pentru analiza microbiană de care avem nevoie de la caz la caz. O unitate cu aparatură de ultimă generație cum este cea de la SANIMED- Călugăreni, poate asigura creșterea optimă a anumitor tipuri de microorganisme și respectiv, izolarea și prelevarea microorganismelor avute în vedere și crescute în probele complexe. Se pot cultiva o varietate foarte mare de bacterii și fungi, mai ales în aplicațiile ce privesc industria alimentară, incluzând securitatea producției alimentare. Din această perspectivă, alimentele și apa care sunt contaminate de microorganisme (de regulă, bacterii și drojdii, virusuri și diverse specii de protozoare) pot provoca boli severe la om, inclusiv infecții transmisibile. Din perspectiva securității producției alimentare cel mai mult contează îndepărtarea riscului ca alimentele/apa potabilă să conțină toxinele microbiene și sursele lor. Pentru a îndepărta astfel de riscuri avem procedurile de testare microbiologică în vederea examinării amănunțite a apei și alimentelor de orice fel. Pentru toate aceste activități, incluzând protecția împotriva eventualelor riscuri bioteroriste, mediile de cultură de cea mai înaltă calitate, precum și aditivii, coloranții și indicatorii lor, constituie mijloace indispensabile.

SANIMED- Călugăreni  deține și Fabrica de Medii Löwenstein-Jensen. O astfel de fabrică de medii speciale este destinată mai alees unor patologii speciale cu care încă ne confruntăm, mai ales dacă luăm cazul aparte al României, țară din Uniunea Europeană care prezintă încă numărul de cazuri cel mai mare de tuberculoză, în fiecare an fiind peste 30000 de cazuri de persoane aflate sub tratament și totodată, anual peste 17000 de personae se îmbolnăvesc de TBC iar aproximativ 1500 de persoane mor din această cauză. Nediagnosticată la timp și netratată corespunzător, boala TBC se poate transforma într-o tuberculoză rezistentă la tratament TB Multi Drog Rezistentă TB-MDR sau extrem de rezistentă la tratament (TB-XDR), ambele fiind afecțiuni extrem de grave și greu curabile. Este una dintre problemele majore de sănătate ale României. Produsele Fabricii de Medii Löwenstein-Jensen se adresează în principal Programului Național de Control și Combaterea Tuberculozei oferind o soluție reală de depistare a bacilului Koch, responsabil pentru această boală: Mediul Löwenstein-Jensen, mediu selectiv pentru cultivarea speciilor Mycobacterrium; trusa de medii Löwenstein-Jensen cu tuberculostatice serie lungă lina I și II, este o trusă pentru determinarea rezistenței la 9 antibiotice; trusa de medii Löwenstein-Jensen cu tuberculostatice serie medie linia I, o trusă pentru determinarea rezistenței la 4 antibiotice; trusa de medii cu tuberculostatice serie mică linia I, este o trusă pentru determinarea rezistenței la 2 antibiotice. Fabrica își desfășoară activitatea în orice condiții, putând răspune cu bine rigorilor unei eventuale crize bio-teroriste, având un flux de producție, laborator de control calitate, spații administrative, depozite, dispuse pe secțiunile de pregătire a reactivilor, preparare a mediilor de cultură, ambalare și etichetare în concordanță cu standardele și normele de siguranță și securitate specifice domeniului.

Operațiile de sterilizare a liniilor tehnologice și produselor

Realizarea mediilor de cultură este una din activitățile cele mai importante în activitatea de cercetare desfășurată de SANIMED- Călugăreni. Pentru mediile de cultură sunt necesare anumite tipuri de ambalaje care nu se pot realiza decât din anumite materiale și în moduri care să permită fabricarea în condiții sterile. Aceste condiții presupun realizarea unor linii de fabricație speciale și lucrul în medii controlate, de multe ori fiind întrebuințate mijloace suplimentare de protecție, cum ar fi lămpile infraroșu sau ultraviolet care lucrează în anumite game de lungimi de undă și la anumite intensități, cu rolul de a distruge microorganismele nedorite ce ar putea afecta procesul de fabricație, în sensul contaminării materiilor prime, materialelor sau produselor finite. Întotdeauna, la SANIMED- Călugăreni înainte de punerea în funcțiune a instalațiilor de realizare a mediilor de cultură, anumite componente critice sunt sterilizate manual cu flacără de înaltă temperatură, pentru a se îndepărta orice material de contaminare care s-ar putea găsi pe racorduri și la terminalele unora din componetele liniei tehnologice, mai ales acolo unde se găsește rezervorul cu agentul de lucru. Operațiile de acest gen fac parte din protocolul obligatoriu al fazei pregătitoare în vederea introducerii în regim a liniei de fabricație. În momentul de față, la nivel industrial mediile de cultură se pot face în regim (semi)automat, permanent sub supravegherea personalului de specialitate și în medii de lucru sterile, cu atmosferă controlată. De regulă, lămpile UV sunt utilizate pentru a asigura sterilizarea suplimentară în anumite etape ale procesului tehnologic, în care sunt pregătite componentele ambalajului și substratul în care urmează a fi depusă cultura de microorganisme dorită. Liniile (semi)automate actuale permit o largă categorie de opțiuni și funcții. Linie de fabricație pentru ambalajul de suport al mediilor de cultură. Totul trebuie să fie steril, fie că se utilizează atmosfera controlată sau radiația UV (UV-C). Utilizarea acestor categorii de radiații (ionizante) conduce și la necesitatea de a se adopta măsuri speciale pentru protecția celorlalte componente ale liniei tehnologice, dar mai ales pentru protecția personalului. În acest sens, incintele care sunt scăldate în radiații UV-C sau infraroșu (uneori, când se dorește realizarea și întreținerea căldurii asupra anumitor componente) trebuie să fie protejate prin geamuri speciale capabile să filtreze radiația nocivă oamenilor. În general, camerele în care au loc procese tehnologice care implică sterilizarea prin metode radiative, sunt camere izolate față de restul liniei tehnologice, personalului fiindu-i interzis accesul pe timpul funcționării instalației. În aceste condiții vor exista mijloace de asigurare a supravegherii permanente și de avertizare asupra malfuncțiilor. Liniile tehnologice permit sterilizarea materialelor de suport și de cele mai multe ori posedă componente care permit totodată aplicarea tehnicilor septice pentru toate celelalte elemente care ar mai intra în contact cu mediul de cultură, într-un fel sau altul și într-o fază sau alta a procesului de fabricație. Orice linie tehnologică de la SANIMED- Călugăreni presupune și injectarea în suportul de cultură a materialului dorit, imediat cupă ce componentele de suport ale mediului de cultură au fost scoase din camera de asamblare în mediu septic, prin sterilizarea tuturor elementelor care vin în contact în cadrul acestui proces. Operatorul liniei tehnologice dispune de comenzi manuale care-i permit controlarea fluxului de cutii Petri (și a materialului de suport pentru culturi, agar) trimis către linia de procesare și totodată, controlarea instalației de umplere a mediului de cultură cu substanța sau compostul dorit. Este foarte important ca pe tot timpul acestor operații persoana implicată să poarte în mod corect echipamentul de protecție și dacă se poate, să fie supravegheată de o persoană aflată în afara incintei dar care dispune de posibilitatea vizuală a de urmări toate acțiunile celui care lucrează. Astfel de măsuri se iau la SANIMED- Călugăreni, în special în situațiile în care se lucrează cu medii de cultură foarte periculoase, conținând agenți bio-patogeni deosebit de agresivi.

Producția în regie proprie de recipiente sigure și îmbutelierea sterilă

Pentru SANIMED- Călugăreni un alt aspect important se referă la recipientele de laborator și cele destinate stocării și transportului componentelor destinate mediilor de cultură sau altor materii și materiale (an)organice sau bio-patogene. Aceste recipiente nu pot veni din surse comune, fiind special destinate anumitor activități, de aceea, în mod optim ele sunt realizate în regie proprie chiar de către entitatea care urmează să le și utilizeze. În acest fel fiecare unitate își poate realiza recipientele dorite, adaptate pentru diverse categorii și tipuri de aplicații; ele fiind sterilizate sau pregătite special (cu un anumit substrat interior) pentru utilizările avute în vedere. SANIMED- Călugăreni dispune de Linia (semi)automată de îmbuteliere, încapsulare și etichetare a flacoanelor destinate în principiu produselor farmaceutice, cosmetice sau parafarmaceutice. Joacă un rol important deoarece asigură lucrul în condiții sterile și posibilitatea de a se aplica și în cazul materiilor bio-patogene. Aparatura de sterilizare și călire termică a flacoanelor/recipientelor de sticlă destinate produselor farmaceutice, cosmetice etc. joacă un rol foarte important. Sterilizarea sticlăriei se poate face deopotrivă prin acțiunea radiației (UV, infraroșu) și căldurii, în anumiți parametri care depind de materialele supuse acestui proces. Lucrătorii SANIMED- Călugăreni fac controlul inițial al calității recipientelor de sticlă în care urmează să fie introduse produsele farmaceutice (cosmetice etc.) printr-o ușoară lovire cu ajutorul unui instrument special. Sticlăria care are defecte de fabricație se va sparge în urma acestei acțiuni, în vreme ce sticlăria de bună calitate va rămâne intactă și va putea trece în etapa următoare a procesului de producție.

SANIMED- Călugăreni dispune și de o Fabrică de Mase Plastice, chemată să acopere toate nevoile de recipiente/flacoane pentru producție și pentru activitățile de laborator, de cercetare etc. O astfel de mini-fabrică de producție a recipientelor spciale pentru culturi (și nu numai) trebuie deține cel puțin câteva mașini de injecție destinate producției unor repere necesare producției curente (cutii petri, dopuri de eprubete, diverse recipiente) și operațiilor specifice activităților de cercetare. Prin prezența unei astfel de fabrici fluxul de producție va fi continuu, nemaiputând exista probleme legate de achiziționarea de pe piață a recipientelor/ambalajelor, probleme care ar putea conduce la apariția de pauze nedorite sau blocaj al activităților.

Despre istoria acestui centru privat de cercetare, despre activitatea sa de până acum, despre întâietățile realizate în plan național și regional, despre importanța sa în cadrul sistemului de securitate națională s-a discutat prea puțin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.